thi nghiem pda, thi nghiem pit, thi nghiem nen tinh

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH                                           
1:15:45   -   Ngày 26 tháng 5 năm 2017

Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh cọc

4.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng – lún . 

4.2 Phương pháp thí nghiệm:

Phương pháp nén tĩnh cung cấp mối quan hệ tải trọng - độ lún của cọc trong thời gian thí nghiệm nhằm xác định sức chịu tải của cọc làm việc trong đất nền, qua đó nhà thiết kế quyết định chính xác đồ án thiết kế cọc. Các cọc được gia tải theo từng cấp. Tải trọng thí nghiệm lấy từ 1,5 cho đến 3 lần tải trọng dự tính của thiết kế và thường do thiết kế qui định.
Thời gian thí nghiệm: Khi bê tông đủ cường độ thiết kế.

4.3 Qui trình thí nghiệm:

Hiện nay ở Việt Nam đối với cọc BTCT và cọc khoan nhồi có thể áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 269:2002. Các tiêu chuẩn nước ngoài hay áp dụng là tiêu chuẩn Mỹ ASTM D1143-81, Tiêu chuẩn Anh BS 8004-1996.

4.4 Báo cáo kết quả thí nghiệm:

     •    Tên, vị trí công trình.
     •    Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Giám sát, Nhà thầu thi công , Đơn vị thí nghiệm.
     •    Các số liệu ghi chép hiện trường.
     •    Biểu đồ quan hệ tải trọng và độ lún.
     •    Biểu đồ quan hệ tải trọng, độ lún và thời gian.

South Tech, thi nghiem pda, thi nghiem pit, thi nghiem nen tinh
Thi nghiem nen tinh

 

 

Lĩnh vực hoạt động

Thí nghiệm cọc và kiễm định vật liệu xây dựng
Kiểm định chất lượng công trình
Chuyển giao công nghệ

Nhà cung cấp

Khách hàng